Header background

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu (54-144), przy ul. Pilczyckiej 144-148 (dalej: Spółka, administrator danych).

2) Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem: EMC Instytut Medyczny S.A., Inspektor Ochrony Danych, ul. Pilczycka 144-148, 54-144 Wrocław lub mailowo pod adresem : iod@emc-sa.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
a) zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, o ile korzystają Państwo z prywatnej opieki medycznej (podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na EMC związanych z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i wykonywaniem działalności leczniczej (podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO); w zależności od świadczeń medycznych, z których Państwo korzystają przetwarzamy Państwa dane osobowe m.in. w celu:

c) wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez EMC (podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), tj. m.in. w celu:

d) Jeżeli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych będziemy przetwarzać Państwa dane w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez upoważnionych pracowników administratora danych, natomiast odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
a) podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie EMC, w tym:

b) podmioty z grupy kapitałowej EMC w związku z realizacją obowiązków sprawozdawczych, raportowych i administracyjnych;
c) podmioty publiczne np. Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli;
d) podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych, jeżeli przekazanie danych jest niezbędne do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych (przykładowo możemy poprosić Państwa o wykonanie niektórych badań lub określonego zabiegu u naszego partnera);
e) (o ile znajdzie to zastosowanie w Państwa przypadku) towarzystwa ubezpieczeniowe np. w związku z przystąpieniem przez Państwa do ubezpieczenia grupowego, którego EMC jest stroną.

5) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
a) w odniesieniu do celu, o którym mowa w pkt 3 lit. a,b,c – przez okres świadczenia usługi medycznej lub obowiązywania umowy oraz później przez okres wymagany przepisami o przechowywaniu dokumentacji medycznej oraz prawa podatkowego, oraz przez okres wynikający z przepisów prawa o przedawnieniu roszczeń, a w odniesieniu do monitoringu – przez okres do 30 dni od momentu zarejestrowania wizerunku;
b) w odniesieniu do celu, o którym mowa w pkt 3 lit. d – przez okres trwania świadczenia usługi medycznej lub do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody;

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a jeżeli podstawę przetwarzania stanowi zgoda – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem korzystania z usług i świadczeń medycznych EMC (jeżeli Państwo nie podadzą nam swoich danych nie będą mogli Państwo korzystać z naszych usług). Niektóre przepisy prawa nakładają na nas obowiązek zbierania od Państwa danych, jak choćby przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta lub ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W tych przypadkach konieczność podania nam danych osobowych wynika z przepisów prawa. W przypadkach gdy zbieramy Państwa dane na podstawie Państwa zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.

Kontakt

_ _ _

Zgagadajmy się jeszcze dziś!

Tło formularza
Tło formularza
Tło formularza
Tło formularza
* - pole obowiązkowe

Zadzwoń +48 661 300 314

PN-PT 10:00-20:00

EUROMEDICARE SZPITAL SPECJALISTYCZNY
UL. PILCZYCKA 144-148 54-144 WROCŁAW

Strona główna! Zgagatek O choroba Lecz to człowieku! Kontakt Blog
Zadzwoń +48 661 300 314